?

Log in

Студзеньскае сонца - jurkas [entries|archive|friends|userinfo]
jurkas

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Студзеньскае сонца [Стд. 18, 2016|12:47 pm]
jurkas
[Tags|, , , , ]

СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: _valerka_
2016-01-18 10:09 am (UTC)
эх. І файна ж ўсімку на вёсцы. )

Edited at 2016-01-18 10:09 (UTC)
(Адказаць) (Thread)